25
maj
Kategoria: Uncategorised

 

 1. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zapisów.
 2. Wszyscy uczestnicy  wycieczki muszą złożyć w ustalonym terminie pisemne oświadczenie rodziców (zgodę) na udział w tej wycieczce.
 3. Uczestnicy wycieczki zabierają ze sobą aktualną legitymację szkolną.
 4. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
 5. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do wszelkich poleceń ustalonych 
  i omówionych przez kierownika i opiekunów wycieczki, przewodników, kierowcę.
 6. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
 7. W czasie podróży:
  • zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze,
  • nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze,
  • nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu,
  • nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu,
  • nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi,
  • nie hałasujemy.
 8. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania zasad obowiązujących w zwiedzanych obiektach.
 9. Uczestnicy wycieczki zobowiązują się dodatkowo do indywidualnego zapoznania się z zasadami zwiedzania zoo: REGULAMIN 
 1. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, 
  w których będą przebywać.
 2. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki.
 3. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie zgłaszamy opiekunowi lub kierownikowi wycieczki.
 4. Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki.

 5. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować opiekuna lub kierownika wycieczki.

 6. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.

 7.  Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

 8. W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 9. Podczas noclegu o godz. 22:00 obowiązuje cisza nocna. Każdy z uczestników wycieczki udaje się na odpoczynek do swojego pokoju. 
 10. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany.  UWAGA ! Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (głównie zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków psychoaktywnych, narkotyków, bądź innych używek, stworzenie zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych uczestników, niesubordynacji) zobowiązuje kierownika lub opiekuna wycieczki do powiadomienia rodziców i odebrania dziecka przez rodziców osobiście, na własny koszt. O zaistniałeł sytuacji powiadomiony zostaje dyrektor szkoły, uczniowie zostaje obniżona ocena zachowania.

 

 

Super User