„Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwili".

Drogi uczniu :

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
- Masz problem i nie Wiesz jak go rozwiązać
- Chciałbyś z kimś porozmawiać
- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
- Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
- Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Drogi Rodzicu:

Zwróć się do pedagoga gdy:
- Niepokoi Cię zachowanie dziecka
- Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
- Masz pytanie dotyczące wyników dziecka w nauce i jego funkcjonowania w szkole
- Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
- Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić
- Szukasz pomocy

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy m.in

- Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole
- Udzielanie rodzicom porad wychowawczych
- Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
- Organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych
- Organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonym
- Udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom w szkołach i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

• Z niepełnosprawności
• Z niedostosowania społecznego
• Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
• Za szczególnych uzdolnień
• Ze specyficznych trudności uczeniu się
• Z zaburzeń komunikacji językowej
• Z choroby przewlekłej
• Z sytuacji kryzysowej lub traumatycznych
• Z niepowodzeń edukacyjnych
• Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
• Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej pedagog szkolny:

• Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów
• Pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych
• Opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi
• Kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady)
• Realizuje program profilaktyczno – wychowawczy
• Dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego
• Kontroluje postępy w wyborze dalszego kształcenia
• Udziela porad rodzicom
• Zabiega o pomoc socjalną dla uczniów poprzez dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin
• Udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi
• Wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia
• Prowadzi profilaktykę uzależnień
• Promuje zdrowy styl życia
• Stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok